Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Imagine și Marketing
 
Centrul de Imagine și Marketing
Raport activitate 2019

 

ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

                                                     CENTRUL DE IMAGINE ŞI MARKETING                                                  

 

 

RAPORT

ASUPRA ACTIVITAŢII CENTRULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING

 

2019

 

 

Nume şi prenume

Funcţia

Data

Semnătura

ELABORAT

Prof. univ. dr. habil. Câmpan Diana

Director Centrul de Imagine şi Marketing

17.01.2020

 

AVIZAT

Conf.univ.dr.

Muntean Andreea

Prorector

20.01.2020

 

Conf.univ.dr.

Scheau Ioan

Preşedinte Comisia pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională

22.01.2020

 


 

 

            Întreaga activitate a CENTRULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING (CIM) s-a desfăşurat, şi în anul 2019, cu asumarea responsabilităţilor fundamentale şi a deontologiei profesionale, deopotrivă în strategia de comunicare şi în elaborarea principiilor marketingului universitar: respectarea unei politici corecte, transparente şi eficiente în comunicarea (formală şi informală) a tuturor aspectelor legate de calitatea activităţii instituţionale şi aplicarea unui marketing non-agresiv, non-comercial, convingător, pertinent, bazat pe atractivitate câştigată prin onestitatea prezentărilor-suport ale produsului academic reprezentat de UAB.

            În domeniul nostru de referinţă nu putem aplica ad litteram principiile marketingului economic, interesul nostru trebuind să fie nu acela de a epata posibilul „consumator"-candidat sau posibilul partener al instituţiei noastre, ci de a-l conştientiza, obiectiv, inteligent, onest şi ferm, prin argumente pertinente (de la cele de tip imagine până la calitatea actului educativ şi protocolul evenimentelor) asupra beneficiilor profesionale pe care le poate obţine, pe termen lung, prin colaborarea cu instituţia noastră (fie în calitate de beneficiar direct al activităţii de formare profesională şi de cercetare desfăşurate în cadrul UAB, fie în calitate de colaborator pe diverse paliere de activitate profesională specifice UAB - de la activităţi antreprenoriale, până la activităţi culturale, sportive sau de divertisment).

            Principala misiunea vizat asigurarea şi îmbunătăţirea vizibilităţii şi atractivităţii Universităţii pe plan naţional şi internaţional, prin aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB şi la îmbunătăţirea vizibilităţii instituţionale, prin promovarea corectă, elegantă şi profesionistă a imaginii Universităţii.

 

            Ca structură internă, CENTRU DE IMAGINE ŞI MARKETING se află în subordinea  Prorectorului de resort Conf. univ. dr. Andreea Muntean, este condus de către Dir. Prof. univ. dr. Diana Câmpan şi funcţionează cu 1 angajat (informatician Mădălin Ordean) şi cu sprijinul unui număr de zece membri-reprezentanţi ai departamentelordidactice (membrii Biroului de Marketing:Conf. univ. dr. Andreea Begov-Ungur, Conf. univ. dr. Carmen Paştiu, Lect. univ. dr. Silvia Maican, Lect. univ. dr. Maria Ureche, Lect. univ. dr. Decebal Manole Bogdan, Lect. univ. dr. Ovidiu Panaite, Lect. univ. dr. Dan Iordăchescu, Lect. univ. dr. Sorin Şimon, Lect. univ. dr. Cornelia Popa Gorjanu, Lect. univ. dr. Valentin Todescu) şi a doi studenţi voluntari (drd. Simona Pogan şi stud. Paul Cosma). Precizăm, încă de la începutul prezentului Raport, faptul că am beneficiat permanent de sprijinul a numeroşi colegi din toate departamentele şi structurile UAB, care s-au implicat în numeroasele acţiuni de promovare a imaginii şi a ofertei educaţionale, constituindu-se în grupuri de lucru bine sudate, fapt care ne bucură şi pentru care le mulţumim.

 

PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI REZULTATELE OBŢINUTE DE CENTRUL DE IMAGINE ŞI MARKETING

 

1. Activităţi de elaborare, actualizare şi diseminare a materialelor de promovare a imaginii UAB

 

            În cadrul Centrului de Imagine şi Marketing au fost elaborate şi actualizate permanent o gamă largă de materiale specifice de informare a comunităţii, diversificate în funcţie de adresabilitate şi de tipul de eveniment căruia i-au fost destinate. Cele mai importante dintre activităţile derulate au fost următoarele:

 

¨    conceperea / actualizarea tuturormaterialelor(tipărite sau în format electronic) de prezentaregenerală a Universităţii, incluzând facultăţile şi programele de studii, informaţii privind baza materială, campusul universitar, burse şi facilităţi oferite studenţilor, centre de cercetare, asociaţii studenţeşti etc. (revista O Universitate în inima Cetăţii" - în limbile română şi engleză: http://www.uab.ro/7upload/219_357_1_revista_uab.pdf; International Students Welcome Guide: http://www.uab.ro/7upload/219_361_5_international_student.pdf; Guide for Incoming ERASMUS+ Students: http://www.uab.ro/7upload/219_362_6_erasmus.pdf);

 

¨    conceperea / actualizarea tuturormaterialelor de promovare a ofertei educaţionale, adresate direct potenţialilor candidaţi la programele de licenţă, masterat şi doctorat (broşura Admiterea la UAB în 10 paşi pentru candidaţi":   http://cim.uab.ro/upload/8_49_pasi_admitere_2019_-_update_03.pdf; Ghidul PRO-ACCES: http://www.uab.ro/7upload/218_2640_revista_specializari.pdf; pliantele şi flyerele Admiterii: ex. http://www.uab.ro/7upload/219_3624_pliant_admitere_2020_uab_update_30.10.2019___2_web.pdf; broşura „Romanian Language as a Foreign Language - Preparatory Year for Internaţional Students": http://www.uab.ro/7upload/219_363_7_an_pregatitor.pdf);

 

¨      conceperea, realizarea şi tipărirea noul Ghid al studentului UAB, care include informaţii utile privind întreaga activitate a studenţilor, într-o prezentare grafică adecvată (http://www.uab.ro/7upload/219_3195_ghidul_studentului.pdf);

 

¨      finalizarea demersului de modificare a logo-ului UAB şi realizarea, în cadrul CIM, a noului Manual de identitate vizuală al UAB (http://cim.uab.ro/upload/8_53_manual_brand_-_update_09.pdf). Ulterior deciziei Senatului de implementare a noului logo, în cadrul CIM au fost modificate sau refăcute integral toate materialele care vizează identitatea vizuală a instituţiei, de la machetele tipăriturilor până la machetele documentelor administrative (distribuite unitar către toate compartimentele din cadrul UAB);

 

¨      proiectarea şi gestionarea procesului de achiziţie şi realizare amaterialelor de promovare personalizate: calendare de perete cu ceas încorporat, calendare de birou, umbrele, cravate, eşarfe, pixuri, mape (bilingv), plase, felicitări, tricouri, căni termoizolante, genţi, fanioane, steaguri, bannere diverse, calendare de buzunar, semne de carte personalizate ş.a., în funcţie de evenimente, inclusiv pentru conferinţele şi sesiunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB (gama de machete grafice elaborate de către Centrul de Imagine şi Marketing fiind foarte largă);

 

¨      realizarea mapelor, diplomelor, broşurilor, plachetelor, tablouri personalizate, destinate ceremoniilor oficiale(Doctor Honoris Causa, festivităţi de absolvire, festivităţi de premiere etc.) concursurilor, conferinţelor ştiinţifice, evenimentelor culturale sau altor evenimente organizate în instituţie;

 

¨      realizarea, în cadrul Centrului de Imagine şi Marketing, a serviciilor de fotografiere / filmarea evenimentelor din cadrul UAB;

 

¨      colaborarea cu departamentele şi centrele Universităţii pentru elaborarea diverselor materiale necesare activităţii instituţionale (coperţi pentru Editură, coperţi pentru cursurile profesorilor, coperţi cursuri Şcoala Doctorală, coperţi reviste,  personalizarea materialelor de acreditate şi evaluare instituţională etc.);

 

¨      implicarea directă şi imediată a reprezentantului CIM - informatician-grafician Mădălin Ordean - în realizarea proiectului de implementare a unui nou site oficial al UAB;

 

¨      promovarea imaginii UAB, prin intermediul Editurii Cartografice din România, prin inserarea unei rubrici de prezentare a Universităţii pe întregul stoc de 500 hărţi de perete interactive (harta judeţului Alba), care au fost distribuite către toate instituţiile şcolare, structurile turistice, agenţii economici, primăriile şi instituţiile judeţului, gări şi autogări; harta este disponibilă şi în format online;

 

¨      crearea şi actualizarea, în cadrul Centrului de Imagine şi Marketing, a diferite baze de date pentru generarea automată a diplomelor (de diverse tipuri), ecusoanelor, invitaţiilor, prezidiilor pentru evenimentele oficiale, legitimaţiilor etc.;

 

¨      recuperarea şi ordonarea arhivei foto a UAB şi transpunerea ei secvenţială din formatul de tip film în format electronic.

 

 

2. Promovarea ofertei educaţionale a UAB

 

 

            Echipa Centrului de Imagine şi Marketing s-a implicat constant şi direct în organizarea tuturor activităţilor specifice de promovare a ofertei educaţionale. CIM a realizat programarea deplasărilor echipelor de promovare, dar şi activităţile presupuse de venirea grupurilor de elevi în UAB, pe toată durata anului 2019; corespondenţa cu directorii liceelor, programarea şi pregătirea logistică a Caravanei Admiteriis-a făcut personal de către directorul CIM, cu sprijinul Secretariatului Rectoratului (care a eliberat delegaţiile de deplasare a echipelor de promovare) şi cu sprijinul Directorului General Administrativ şi al Serviciului Tehnic, care au asigurat, în repetate rânduri, deplasarea membrilor echipelor de promovare cu maşinile Universităţii. Au fost pregătite permanent, în perioada de promovare şi ori de câte ori au existat solicitări, vizitele elevilor în instituţie şi toate standurile şi pachetele de materiale realizate cu acest scop, în funcţie de destinaţia Caravanei sau de specificul grupului de vizitatori, respectiv profilul liceului şi numărul de absolvenţi (pliante, afişe, roll-up-uri, DVD-uri, filme de prezentare, calendare de birou şi de buzunar, semne de carte, bannere etc.).

            Numai în anul 2019 au fost realizate şi distribuite aprox. 5000 pliante (color) de prezentare a ofertei educaţionale a UAB; 100 afişe color cu calendarul Admiterii şi cu programele de licenţă, masterat şi doctorat; peste 3000 calendare de buzunar şi semne de carte personalizate; 150 calendare de birou personalizate, distribuite în peste 30 de licee, 50 ceasuri de perete personalizate cu imaginea UAB, destinate intrărilor centrale din licee; 50 calendare de perete cu ceas destinate cancelariilor din licee şi sălilor de clasă - pt. clasele a XII-a; 25 roll-up-uri cu toate specializările UAB (programe de licenţă), realizate în luna decembrie 2019, amplasate sau care urmează să fie amplasate permanent în liceele din judeţele Alba şi Hunedoara, dar şi în Turda, Câmpia Turzii, Târnăveni, Mediaş, Sighişoara etc. În luna octombrie2018, imediat după începerea noului an universitar, au fost demarate activităţile de promovare a viitoarei Admiteri 2019, elaborându-se materiale generale de prezentare (chiar în absenţa unui Calendar al Admiterii, finalizat la începutul lunii februarie 2019). A fost realizată o prezentare grafică nouă a tuturor broşurilor, flyerelor şi afişelor de promovare, mult mai prietenoasă şi accesibilă ca tip de informaţii (design şi conţinut complet realizate în cadrul CIM, cu realizarea tiparului la Tipografia UAB). Toate materialele de prezentare au fost, ulterior, permanent actualizate, în funcţie de etapele Admiterii.

            În lunile octombrie-decembrie 2018a fost realizat un stand permanent de prezentare a Universităţii, care a fost păstrat până în timpul Admiterii de toamnă - 2019.

            În luna ianuarie 2019 a fost finalizat şi, ulterior, transmis către Inspectoratele Şcolare Judeţene şi direct către numeroase instituţii de învăţământ programul SĂPTĂMÂNII PORŢILOR DESCHISE LA UAB - 2019, precum şi noul concept de promovare săptămânală: O săptămână de nota 10 (zece) începe la UAB".

 

ACTIVITĂŢI CONCRETE DE PROMOVARE A ADMITERII 2019:

 

Încheierea parteneriatelor cu liceele, corespondenţa cu directorii liceelor, programarea, organizarea şi pregătirea logistică a tuturor activităţilor de promovare a programelor UAB au fost gestionate în cadrul CIM, cu excepţia celor iniţiate la nivel de departamente (pentru acestea din urmă CIM asigurând materialele de promovare).

 

 • Încă din lunile octombrie-noiembrie 2018, au vizitat UAB şi au participat la ateliere interactive (structurate pe domeniile vocaţionale şi profesionale: Ştiinţe Economice, Ştiinţe Umaniste, Ştiinţe Sociale) numeroşi elevi din judeţele Alba şi Hunedoara (de la Colegiul Naţional „I.C.Brătianu" Haţeg, Colegiul Tehnic Agricol „Alexandru Borza" Geoagiu, Liceul Teoretic „Silviu Dragomir" Ilia, Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan" Abrud, Liceul „Dr. Lazăr Chirilă" Baia de Arieş, Colegiul Naţional „Avram Iancu" Câmpeni, Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni, Liceul Teoretic Teiuş, Liceul „Corneliu Medrea"Zlatna), în cadrul proiectului „PROGRAM INTEGRATIV DE CREŞTERE A ECHITĂŢII SOCIALE PENTRU ELEVII ŞI STUDENŢII DIN MEDIILE DEFAVORIZATE PRIN MĂSURI DE FACILITARE A ACCESULUI LA STUDII ŞI A INSERŢIEI PE PIAŢA MUNCII (PRO-ECHITATE)"(derulat în perioada 3 mai 2018 - 14 decembrie 2018,cofinanţat de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Fondul de Dezvoltare Instituţională destinat universităţilor de stat - Contract CNFIS-FDI-2018-0024).În baza parteneriatelor încheiate cu aceste licee, activităţile au continuat pe toată durata anului 2019.
 • decembrie 2018-ianuarie 2019 - Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, colectivele Topografie-Cadastru şi Ingineria Mediului - laboratoare mobile demonstrative la Liceul Tehnologic din Cugir şi la Liceul Tehnologic din Turda (organizatori: Decan Conf. univ. dr. Corina Rotar, Dir. Departamente, membri colective); cu distribuirea materialelor de prezentare a UAB;
 • 19 ianuarie 2019 - Participarea la Conferinţele SUPER TEACH ROMÂNIA - cu organizare stand al UAB şi cu o amplă prezentare a oportunităţilor de studiu din cadrul Universităţii (responsabil prezentare: Diana Câmpan); public - aprox. 200 de elevi şi profesori din învăţământul preuniversitar, din judeţele Alba, Arad,Cluj, Mureş, Hunedoara;
 • 4 februarie 2019 - Vizita la UAB a patru clase de la Colegiul Naţional „Horea, Cloşca şi Crişan" Alba Iulia, cu prezentarea generală a Universităţii şi organizarea unor activităţi interactive diverse, în laboratoare, în funcţie de specificul claselor (responsabili: Miruna Tudoraşcu, Teodora Iordăchescu, Corina Rotar, Diana Câmpan);
 • 22 februarie 2019 - Liceul Teoretic „Petru Maior" din Ocna Mureş - prezentarea ADMITERII la UAB pentru clasele a XII-a şi transmiterea materialelor de promovare pentru elevi şi profesori; echipa: Diana Câmpan şi Georgeta Orian (inspecţie grad I şi promovare UAB);
 • 22 februarie 2019 - Liceul Economic „Emanoil Gojdu" Hunedoara, prezentarea ADMITERII la UAB pentru clasele a XII-a şi transmitere materiale de promovare pentru elevi (100 broşuri); echipa: Larisa Dragolea şi Carmen Paştiu (inspecţie grad I şi promovare UAB);
 • 26 februarie 2019 - Liceul Tehnologic şi Liceul Teoretic „Nicolaus Olahus"din Orăştie- prezentarea ADMITERII la UAB pentru clasele a XII-a şi transmiterea materialelor de promovare pentru elevi şi profesori; echipa: Diana Câmpan şi Georgeta Orian (inspecţie grad I şi promovare UAB);
 • 28 februarie 2019 - echipă Caravana ADMITERII la Colegiul Naţional „M. Viteazul" Turda, Lic. Tehnologic „E. Negruţiu" Turda şi la Lic. Teoretic „Pavel Dan" Câmpia Turzii;
 • 4 martie 2019- echipă Caravană promovare ADMITERE - specializări Educaţie fizică şi sportivă şi Kinetoterapie + UAB general - Liceul cu Program Sportiv din Târgu-Mureş şi Liceul Teoretic din Reghin(responsabil prezentare: Vasile Ursu);
 • 7 martie 2019 - echipă Caravană promovare ADMITERE la Cugir (Liceul Teoretic „David Prodan" şi Liceul Tehnologic); în ambele licee se vor reuni clasele a XII-a şi a XI-a; prezentări UAB în sălile festive) (echipă mixtă,include preşedintele LSUA);
 • 5 martie 2019 - promovare UAB la Colegiul Naţional de Informatică „Carmen Sylva" din Petroşani (Diana Câmpan, Georgeta Orian, Popa-Ion Amelia - absolventă UAB);
 • 12 martie 2019 - Caravană promovare ADMITERESebeş: Colegiul Naţional „L. Blaga" - prezentare UAB (1 oră), clasele a XII-a şi a XI-a reunite; Liceul cu Program Sportiv (intrare la clase, echipă mixtă);
 • 15 martie 2019 - Caravană promovare ADMITEREAiud: Colegiul Naţional „Titu Maiorescu" şi Liceul Tehnologic (intrare la fiecare clasă a XII-a şi a XI-a);
 • 29 martie 2019 - Caravană promovare ADMITEREBlaj, Colegiul Naţional „I.M.Clain", prezentare UAB (1 oră), clasele a XII-a şi a XI-a reunite, echipă mixtă);
 • 29 martie 2019- Caravană (a doua) promovare ADMITERETeiuş, Liceul Teoretic din Teiuş¸prezentare UAB (1 oră), clasele a XII-a şi a XI-a reunite, echipă mixtă);
 • 1 aprilie 2019- Prezentare UAB la Liceul Tehnologic din Hunedoara (Caravana FSEI, cu transmitere materiale generale de promovare, echipă FSE)
 • 2 aprilie 2019- Prezentare UAB la Liceul Tehnologic „Ovid Densusianu" din Călan, cu distribuire materiale de promovare;
 • 4 aprilie 2019- Vizita la UAB a grupului de elevi români şi internaţionali(clasele X-XII) de laColegiul Naţional „Aurel Vlaicu" din Orăştie, în cadrul proiectuluiinternaţionalde tip LTTA(activităţi de învăţare şi predare) din cadrul parteneriatului strategic „Strategii antibullying şi antidiscriminare", cu numărul 2017-1-RO01-KA219-037400. Elevii au fost însoţiţi de elevi şi profesori internaţionali, de la liceele partenere: Colegio Privado Mirasur Pinto, Madrid (Spania), 1o Gel Koropiou, Koropi (Grecia), Liceul Álfhólsskóli, Kópavogur (Islanda), Erdem Bayazit Anadolu Lisesi, Ankara (Turcia), I Liceum Ogolnoksztalcace im. Zygmunta Krasinskiego w Ciechanowie, Ciechanow (Polonia). A fost realizată prezentarea UAB şi au avut loc activităţi solicitate de către elevi şi profesori, inclusiv un training cu psiholog Iulia Muntean pe tema antibullying;
 • 5 aprilie 2019- Caravana Deva: Colegiul Pedagogic „Regina Maria" - prezentare UAB (1 oră), clasele a XII-a şi a XI-a reunite; Caravana Deva: Colegiul Naţional „Decebal", intrare la clasele a XII-a şi a XI-a;echipă mixtă;
 • 5 aprilie 2019 - Caravana (a doua) Abrud (Liceul Teoretic) şi Câmpeni (Colegiul Naţional „Avram Iancu") - echipă formată din studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai UAB;
 • 11 aprilie 2019 - organizarea, la UAB, a evenimentului BookLandEvolution (Fundaţia BookLand - Bucureşti) - serie de conferinţe motivaţionale cu participarea a peste 200 de elevi din întreg judeţul Alba (Amfiteatrul A9). A fost organizat un stand permanent de prezentare a UAB şi s-a făcut promovarea Universităţii prin toate materialele puse la dispoziţie elevilor, prin reţelele social-media partenere şi prin mass-media prezentă la eveniment;
 • 12 aprilie 2019 - Caravana Admiterii (a doua) la Grup Şcolar „Lazăr Chirilă" Baia de Arieş; Caravana Admiterii la Liceul Tehnologic Silvic din Câmpeni, echipă mixtă;
 • 16 aprilie 2019 - CARAVANA ADMITERII la Liceul Teoretic din Brad (prezentare generală a UAB, cu clasele a XI-a şi a XII-a reunite, echipă mixtă;
 • 18-19 aprilie 2019 - Promovare UAB la Liceul Tehnologic Bălan - jud. Covasna (transmitere materiale de prezentare prin Eva Koncsak);
 • 6 mai 2019 - Activitate de promovare Colegiul Naţional „Spiru Haret" Târgu-Jiu (Diana Câmpan şi delegat inspector ISJ Gorj);
 • 6 mai 2019 - Vizită specială la UAB şi activităţi interactive - elevii Colegiului Naţional „Decebal" din Deva(activităţi în cadrul tuturor facultăţilor);
 • 10 mai 2019 - Activitate de promovare a ADMITERII 2019 prin diseminare materiale (masteranzi în liceele de provenienţă): - Liceul Teoretic din Buziaş (masterand Emanuela Măgeruşan - FIF); Liceul Tehnologic din Ilia (masterand Paul Păscotesc - FIF);
 • 10 mai 2019 - Participarea UAB, cu stand de promovare şi delegaţie (Valentin Todescu, masterand Iulia Nuc, student Dan Fodor, Diana Câmpan), la Târgul Facultăţilor 2019; organizat la Complexul Muzeal din Bistriţa-Năsăud, de către CJ şi ISJ Bistriţa-Năsăud, la iniţiativa Colegiului Elevilor din judeţul Bistriţa-Năsăud;
 • 10-11 mai 2019 - Caravana ADMITERE - Colegiul Tehnologic „Dacia" din Caransebeş (responsabili: Prof. univ. dr. Maria Popa şi Prof. univ. dr. Dorin Popa);
 • 16 mai 2019 - Caravana ADMITERE - Liceul Agricol „Al. Borza" Geoagiu şi Lic. Tehnologic Ilia (Dan Topor şi Alin Tomuş);
 • 16 mai 2019 - Transmitere şi diseminare materiale ADMITEREA 2019 - Colegiul Naţional „I.C.Brătianu" din Haţeg (Diana Câmpan, director prof. Badea Cristina) (elevii au vizitat anterior UAB; materialele au fost transmise pentru actualizarea informaţiilor privind Admiterea);
 • 28 mai 2019 - Stand de promovare a Admiterii, la întâlnirea festivă a absolvenţilor claselor a XII-a ai Colegiului Economic „Dionisie Pop Marţian" din Alba Iulia;
 • 7 iunie 2019 - Vizita în UAB (cu prezentarea Universităţii şi distribuire de materiale ) a unui grup de 80 de elevi cls. a XI-a ai Liceului din Mediaş (responsabil: Conf. univ. dr. Georgeta Orian);
 • 6-8 iunie 2019 - Organizare stand Admitere UAB+ Editura Universităţii la Târgul de Carte ALBA TRANSILVANA 2019; standul a fost vizitat de sute de participanţi la Târg şi au fost distribuite materiale de prezentare;
 • 7, 8, 9 iunie 2019 - În cadrul Festivalului ALBA FEST 2019 a fost montat şi s-a asigurat permanenţa la cortul de promovare a UAB, cu sprijinul studenţilor LSUA (care au distribuit şi în Cetate materiale de promovare a Admiterii);
 • 13 iunie 2019 - Vizita în UAB a unui grup de elevi de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia (prezentare UAB - Diana Câmpan şi prezentare programe de specialitate - Sorin Şimon; în cadrul Proiectului ROSE)

 

ACTIVITĂŢI CONCRETE DE PROMOVARE A ADMITERII 2020:

 

Încă din luna septembrie 2019 au fost demarate activităţile de promovare a ofertei educaţionale în perspectiva ADMITERII 2020, inclusiv prin încheierea unor noi parteneriate cu liceede interes. Câteva dintre activităţile derulate în ultimele luni ale anului 2019:

 

 • 21 septembrie 2019 - în urma Parteneriatului încheiat cu Colegiul Naţional de Informatică din Petroşani, în cadrul proiectului ROSE, UAB a primit vizita unui grup de 50 de elevi ai claselor a XII-a, care au desfăşurat activităţi în cadrul universităţii, inclusiv o amplă prezentare a oportunităţilor de studiu şi vizitarea campusului;

 

 • 5 octombrie 2019- Purtătorul de cuvânt al UAB (Dir. CIM) a susţinut o prelegere-invitată la festivităţile prilejuite de Centenarul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu" din Orăştie, prilej cu care a făcut şi o prezentare a UAB în faţa invitaţilor;

 

 • 29 octombrie 2019- participarea directorului CIM la Caravana Scriitorilor organizată la Liceul „I.D.Lăzărescu" din Cugir, prilej cu care s-a făcut şi diseminarea unor materiale de promovare a Admiterii 2020;

 

 • 30 octombrie 2019- în urma Parteneriatului încheiat cu Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny" în cadrul proiectului ROSE, UAB a primit vizita unui grup de elevi ai claselor a a XI-a şi a XII-a, care au desfăşurat activităţi în cadrul universităţii, inclusiv o amplă prezentare a oportunităţilor de studiu şi vizitarea campusului;

 

 • 3 decembrie 2019 - transmiterea materialelor de promovare a Admiterii 2020 către elevii Liceului de Arte „Regina Maria", prin intermediul Directorului Adjunct;

 

 • decembrie 2019 - distribuirea a 1000 pliante de promovare a Admiterii 2020 către clasele a XII-a din 12 licee din judeţele Alba şi Hunedoara (Liceul „Horea, Cloşca şi Crişan" Abrud, Colegiul Naţional „Titu Maiorescu" Aiud, Grup Şcolar „Lazăr Chirilă" Baia de Arieş, Colegiul Naţional „Avram Iancu" Câmpeni, Grup Şcolar Forestier Câmpeni, Colegiul Naţional „David Prodan" Cugir, Liceul Tehnologic „I.D. Lăzărescu" Cugir, Teoretic „Petru Maior" Ocna Mureş, Liceul Teoretic Teiuş, Liceul „Corneliu Medrea" Zlatna, Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu" Orăştie şi Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny" din Simeria), precum şi distribuirea unor noi roll-up-uri cu design specializat, care vor fi amplasate permanent în incinta liceelor, pe toată durata anului şcolar.
 • 31 decembrie 2019 - publicarea unei întregi pagini aniversare (articol+foto) în cotidianul „UNIREA" (tiraj special, ediţie care precede Ziua Naţională a României), cu prezentarea detaliată a Universităţii, a ofertei educaţionale, a campusului şi a oportunităţilor oferite studenţilor.

 

Şi în anul 2019 a fost organizată „SĂPTĂMÂNA PORŢILOR DESCHISE LA UAB", cu un program diversificat, în care au fost implicate toate departamentele din cadrul celor cinci facultăţi. Programul din acest an a inclus următoarele activităţi:

 

 

PROGRAM

„SĂPTĂMÂNA PORŢILOR DESCHISE"

LA UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

15-19 APRILIE 2019

 

Luni, 15 APRILIE 2019

Orele 10.00-12.00:JOACA DE-A PROCESUL" - Simulare de proces pe înţelesul elevilor

SALA: Amfiteatrul A9

Orele 12.00-14.00: „MOTIVAŢIA PENTRU CARIERA DIDACTICĂ"" - Workshop

SALA: Amfiteatrul A9

Orele 10.00-12.00: PROFESIILE  SOCIALE CA VOCAŢIE" - Workshop

SALA: AULA MICA

9.00-14.00: Activităţi fizice pentru o dezvoltare fizică sănătoasă - Activităţi sportive în SALA MICĂ de

sport, Corp C

Marţi, 16 APRILIE 2019

Orele 9.00-14.00 (două serii): #CREATIVITYin Business - Atelier de creaţie

SALA: AULA MICĂ

Orele 9.00-14.00: DIALOG DESPRE PROFESIILE ECONOMICE LIBERALE (Vizionare materiale de prezentare despre profesiile liberale)

SALA: Amfiteatrul A9

Orele 12.00-14.00: „ATELIER DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ" - activitate susţinută de Conf. univ. dr. Larisa Dragolea, Psiholog CICOC Iulia Muntean şi colectivul de voluntari ai UAB

 

Miercuri, 17 APRILIE 2019

9.00 -13.00: Programe interactive de prezentare a Facultăţii de Teologie Ortodoxă, realizate de echipe mixte de profesori şi studenţi. Întâlnire cu Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

SALA: Aula „Dumitru Stăniloae" (Facultatea de Teologie Ortodoxă)

Program permanent la FTO: vizitarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi participarea la activităţile didactice

Orele 10.00-14.00: „SUNT MÂNDRU SĂ FIU STUDENT ÎN CAPITALA MARII UNIRI!" - Workshop organizat de Liga Studenţilor (LSUA) şi reprezentanţi ALUMNI, despre viaţa de student şi activităţile studenţilor dincolo de porţile UAB

SALA: Amfiteatrul A9

 

Joi, 18 APRILIE 2019

Orele 9.00-11.00: Atelier interactiv cu tema ,,LIMBILE MODERNE ÎN CARIERĂ"

SALA: Amfiteatrul A9

Orele 11.00-13.00:„FILOLOGI ÎN LUMEA CĂRŢILOR ŞI CARIERA LOR DE NOTA 10 (zece)" - întâlnirea elevilor cu absolvenţi filologi, invitaţi cu o carieră de succes, într-o dezbatere interactivă despre oportunităţile de dezvoltare personală în domeniul Filologie. Eveniment organizat în parteneriat cu ISJ Alba.

SALA: Amfiteatrul A9

Orele 10.00-14.00: Vizitarea expoziţiei Gastronomia medievală

Orele 10.00-14.00: Vizitarea Laboratorului de Restaurare ceramică

Orele 9.00-12.00:Vizitarea, cu ghidaj, a expoziţiei arheologice de la Palatul Apor.

 

Vineri, 19 APRILIE 2019

Orele 9.00-10.00:Vizitarea laboratoarelor aferente specializărilor gestionate de Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti (FSEI)

Orele 10.00-11.00:ZIUA PORŢILOR DESCHISE la FSEI: prezentarea specializărilor de licenţă şi masterat şi a oportunităţilor de angajare

SALA: Amfiteatrul A9

Orele 11.00-13.00: Ateliere practice pe specializări şi colective

 

ACTIVITĂŢI PERMANENTE

Permanent, în perioada 15-19 APRILIE 2019, în intervalul orar 9.00-14.00, se vor organiza vizite ghidate în Universitate şi în campusul universitar, cu accesul elevilor la activităţile de curs, seminar sau laborator. Grupurile de elevi vor fi însoţite de cadre didactice şi studenţi şi vor beneficia de prezentări interactive ale UAB.

Turul ghidat va începe din faţa Rectoratului (Palatul APOR, Str. Gabriel Bethlen, nr. 5).

Permanent, în holul central al Universităţii (Corpul C) şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă, se vor organiza standuri de prezentare a ofertei educaţionale a UAB.

IMPORTANT!

„O săptămână de nota 10 (zece) începe la UAB!"

În fiecare zi de luni,pe toată durata semestrelor, UAB desfăşoară activităţi interactive, vizite, ateliere şi programe speciale de informare şi orientare în carieră, pentru grupurile de elevi de liceu care doresc să ne cunoască instituţia. La solicitare, în funcţie de profilul claselor de elevi, se pot organiza activităţi specifice, împreună cu studenţii.

Pentru înscrierea grupurilor şi participarea la aceste activităţi, vă adresăm rugămintea ca profesorul însoţitor să anunţe organizatoriicu o săptămână înainte de data vizitei.

Persoana de contact pentru anunţarea vizitelor:Prof. univ. dr. DIANA CÂMPAN, RECTORAT (Palatul APOR), Str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia, tel.  0258-806130 int. 243, fax.: 0258-812630, email: dcampan2002@yahoo.com

 

¨    În acest an, UAB a premiat (cu diplome şi premii în bani) elevii claselor a XII-a, câştigători ai premiilor I, II şi III la Olimpiadele Şcolare Naţionale organizate în judeţul Hunedoara, Directorul CIM fiind prezent, cu acest prilej, la festivităţile de premiere (Olimpiada de Matematică - Deva, Centrul Cultural „Drăgan Munteanu" Deva;  Olimpiada Economic, Administrativ, Comerţ/ Turism şi Alimentaţie Publică - Hunedoara, Castelul Corvinilor; Olimpiada de Limbi romanice: Spaniolă, Portugheză, Italiană - Orăştie; sala festivă a Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu" Orăştie).

¨      Continuând colaborarea începută în anul 2015, în parteneriat cu Fundaţia BookLand - Bucureşti, s-au desfăşurat, în cadrul UAB, CONFERINŢELE PRACTICE PENTRU ELEVI „BookLand Evolution",prilej cu care s-au organizat, pentru elevi şi studenţi, training-uri pe teme de actualitate, cu participarea unor personalităţi, şi a fost amplasat un stand permanent al UAB la locul de desfăşurare a conferinţelor. La conferinţele practice pentru elevi, desfăşurate în Amfiteatrul A9 al UAB, în data de11 aprilie 2019, au participat zeci de elevi şi profesori de la şcolile şi liceele albaiuliene şi nu numai, toţi primind şi materiale de prezentare a UAB. Pe durata evenimentului, UAB s-a bucurat de o promovare specială din partea organizatorilor, conform Contractului de colaborare (afişe 50*70 cm expuse în aproximativ 1000 licee şi facultăţi; ştiri & comunicate de presă zilnice;   Newsletter către managementul tuturor liceelor şi universităţilor din România; postări zilnice pe pagina Facebook a Fundaţiei bucureştene; rezumat video pentru fiecare speaker.

 

¨      Au fost organizate deplasările şi s-au pregătit materialele necesare participării la Târguri educaţionale din ţară şi din străinătate, cu organizarea unor standuri de prezentare a ofertei educaţionale (Caravana UAB în Rep. Moldova, în colaborare cu studenţii membri ai Ligii Studenţilor Basarabeni, cu difuzare materiale specializate şi bannere personalizate în Cahul, Chişinău, Bălţi); pregătirea unor materiale specifice pentru participarea UAB la târguri educaţionale din străinătate, conform Raport Relaţii Internaţionale).

 

¨      A fost organizat un stand al UAB şi s-a făcut prezentarea ofertei educaţionale în cadrul întâlnirii Editurii NICULESCU (Bucureşti) cu cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Alba, printr-un parteneriat încheiat cu Editura (eveniment găzduit de UAB).

 

¨      S-a realizat publicarea şi actualizarea, pe Website, a informaţiilor privind concursul de Admitere 2019, într-o formă grafică simplă, eficientă şi agreabilă. Se remarcă şi contribuţia Centrului de Imagine şi Marketing la pregătirea logistică a activităţii comisiilor de Admitere, prin realizarea şi panotarea materialelor de informare rapidă şi plăcută a candidaţilor cu privire la locaţiile Admiterii, oportunităţi, condiţii, proceduri etc.

 

¨      A fost permanent gestionat, de către Directorul Centrului de Imagine şi Marketing, Forumul de consiliere şi îndrumare pentru elevi şi părinţi, în perspectiva Admiterii (admitere@uab.ro, partiţie specializată pe site-ul www.uab.ro).

 

¨      A fost menţinută şi permanent populată cu informaţii noi pagina oficială de Facebook a UAB, inclusiv corespondenţa aferentă (de cătreDirectorulCIM, cu excepţia a 4-5 postări);

 

            Respectându-se unul dintre obiectivele majore ale strategiei instituţionale propuse pe termen mediu şi lung - cel care vizează internaţionalizarea UAB - s-a procedat, şi în 2019, laaplicarea unui plan strategic de informare, promovare, dezvoltare şi consolidate a relaţiilor la nivel înalt cu corpurile diplomatice acreditate în România, cu instituţii de învăţământ şi cercetare din Europa şi din întreaga lume, prin susţinerea parteneriatelor încheiate la nivelul Rectoratului şi al Centrului de Relaţii Internaţionale, care să faciliteze diseminarea oportunităţilor de studiu oferite studenţilor români şi internaţionali, crescându-se, astfel, semnificativ, gradul de atractivitate a UAB în rândul cetăţenilor UE sau din ţări terţe UE. În acest sens, CIM a susţinut, prin mijloacele proprii şi prin personalul aferent, toate activităţile Centrului de Relaţii Internaţionale, în principal cele care au pregătit târgurile educaţionale internaţionale, întâlnirile de protocol, vizitele interinstituţionale, activităţile din cadrul programului ERASMUS+, inclusiv implementarea unei noi platforme ERASMUS+Course Catalogue şi realizarea unei platforme de Admitereonline pentru studenţii internaţionali (ambele realizate de către Mădălin Ordean, angajat al CIM).

 

3. Relaţia cu mass-media şi implicarea în creşterea vizibilităţii instituţiei

 

            Considerăm că absolut toţi reprezentanţii presei judeţene, dar şi numeroşi reprezentanţi mass-media din judeţele limitrofe şi din presa naţională au devenit nu doar colaboratori, ci şi prieteni şi parteneri strategici ai UAB, răspunzând, constant, tuturor solicitărilor noastre, cu onestitate, profesionalism şi simţ civic. S-a stabilit, prin intermediul Purtătorului de cuvânt, o colaborare corectă, deontologică, echidistantă şi constantă cu toţi reprezentanţiimass-media (presă scrisă, TV, audio şi portaluri electronice de ştiri), bazată pe principiile transparenţei informaţiei, solicitudinii venite din ambele părţi, răspunsului rapid la nevoia de informare, egalităţii între actanţii din presă.

            Au fost concepute şi redactate materialele necesare promovării UAB în mass-media şi s-au transmis, în mod transparent şi onest, absolut toate informaţiile solicitate de către reprezentanţii mass-media.

            Le mulţumim în mod oficial pentru această colaborare de înaltă ţinută şi pentru sprijinirea constantă a imaginii şi a intereselor UAB!

 

            În luna ianuarie 2019 s-au derulat procedurile de achiziţie a pachetelor de promovare în media (presă online, presă scrisă şi TV), pentru ambele sesiuni ale ADMITERII 2019. În vederea promovării ofertei educaţionale a UAB pentru ADMITEREA 2019, au fost achiziţionate următoarelepachete publicitare de bază şi s-au redactat efectiv materialele de prezentare:

 

1.Publicarea în format print, în publicaţie tip cotidian de mare tiraj din judeţele ALBA  şi HUNEDOARA, a următoarelor materiale: 6 articole de prezentare generală a UAB/facultăţi (text + fotografie), ½ pagină format mare; 4 machete cu oferta educaţională pentru Admiterea 2019, ½ pagină format mare (pachet aplicabil pentru fiecare judeţ), Perioada de difuzare a materialelor: FEBRUARIE - SEPTEMBRIE 2019

2. Publicarea în format online, peportaluri online de ştiri din judeţele ALBA, HUNEDOARA, CLUJ,  MUREŞ a următoarelor materiale:2 articole de prezentare generală a UAB (text + fotografii) + 1 material tip machetă / articol cu oferta educaţională pentru Admiterea 2019(pachet aplicabil pentru fiecare judeţ), Perioada de difuzare a materialelor: FEBRUARIE - SEPTEMBRIE 2019

3. Difuzare spot publicitar de prezentare a UAB la o televiziune regională/naţională, cu acoperire cel puţin în judeţele HUNEDOARA, GORJ, SIBIU, VÂLCEA - difuzare spot promovare Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia: spot difuzat de 3 ori pe zi + o emisiune de min. 10-15 min.

 

4. Difuzare spot publicitar de prezentare a UAB la o televiziune locală/regională, cu acoperire cel puţin în judeţul ALBA: difuzare spot promovare Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, 30 secunde (foto/ video + voce), cu difuzare de 2 ori/zi, durata: 2 luni (1-30 aprilie, 15 iunie-15 iulie 2019), realizare spot (imaginile şi textul puse la dispoziţie de către UAB)

 

Câteva dintre cele mai importante activităţi de colaborare permanentă cu mass-media, prin intermediul purtătorului de cuvânt al UAB (atribuţie deţinută de către directorul CIM):

¨      punerea purtătorului de cuvânt la dispoziţia presei, 24 din 24 de ore, fără rezerve şi cu maximă obiectivitate în tratarea solicitărilor privind informaţiile de interes;

¨      elaborarea, de către purtătorul de cuvânt al UAB, a aprox. 100 de comunicate de presă, articole, informări, luări de poziţie/declaraţii privind materialele apărute în presa judeţeană şi naţională, precum şi sprijinul acordat jurnaliştilor în elaborarea propriilor materiale, ori de câte ori s-a solicitat ajutorul;

¨      conceperea, redactarea şi transmiterea spre difuzare a unor materiale specifice de informare a mass-media de către purtătorul de cuvânt (Director CIM) sau furnizarea de informaţii şi fotografii şi programarea apariţiei, în presa judeţeană/ regională TV, radio, scrisă şi online, a cel puţin3 materiale de informare privind activitatea din cadrul UAB,săptămânal, cu creşterea numărului de materiale săptămânale în lunile care au precedat Admiterea; în sprijinul acestei afirmaţii stă arhiva extrasă din presă.

 

4. Promovarea activităţii şi a imaginii UAB în comunitate

 

            Prin colaborarea şi schimbul de bune practici cu parteneri instituţionali de referinţă, s-a avut în vedere, în mod deosebit, consolidarea relaţiilor interinstituţionale, colaborarea cu Ministerul Educaţiei Naţionale / Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Academia Română şi cu institute ale Academiei Române, cu Prefectura şi Consiliul Judeţean Alba, Primăria Alba Iulia, Inspectoratele Şcolare Judeţene (judeţele Alba, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Mureş), cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga", Centrul Cultural „Augustin Bena" Alba Iulia, AJOFM Alba, Teatrul de Păpuşi „Prichindel", Centrul EUROPE Direct, companii multinaţionale, trusturi de presă din ţară şi din străinătate ş.a.

            Câteva dintre activităţile care au facilitat creşterea vizibilităţii instituţiei în comunitatea locală, judeţeană şi naţională, organizate cu sprijinul CIM, au fost următoarele:

¨      organizarea Festivităţii de deschidere a anului universitar (invitaţii, logistică, program, protocol, primire invitaţi, realizare materiale pentru bobocii UAB);

¨      organizarea Paradei Absolvenţilor UAB şi a Festivităţii de Absolvire, evenimente realizate cu sprijinul Primăriei Alba Iulia şi al Consiliului Judeţean Alba. De organizarea efectivă a evenimentelor (regie, colaborări, coordonare studenţi absolvenţi, asigurare protecţie pe durata manifestărilor, elaborare invitaţii şi scrisori de mulţumire, realizare arhivă foto, colaborare mass-media) s-au ocupat Purtătorul de cuvânt şi o parte dintre membriiasociaţi CIM, în colaborare cu tutorii de ani ai tuturor specializărilor, cărora le mulţumim şi pe această cale. Cele două evenimente anuale, la care participă aprox. 1000 de studenţi, încadrate în programul „Zilele Municipiului Alba Iulia", au contribuit la creşterea semnificativă a vizibilităţii instituţiei în comunitatea locală şi judeţeană;

¨      organizarea festivităţilor de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, prin asigurarea regiei evenimentului, pregătirea sălii conform protocolului, pregătirea mapelor de prezentare, a diplomelor şi certificatelor specifice şi prin asigurarea vizibilităţii evenimentelor prin participarea presei;

¨      colaborarea permanentă cu LSUA şi cu CICOC în organizarea activităţilor destinate orientării în carieră şi consilierii studenţilor;

¨      organizarea, conform protocolului la nivel înalt, cu implicarea directă a Centrul de Imagine şi Marketing, a unor vizite la nivel înalt efectuate în UAB (oficialităţi de stat, academicieni, diplomaţi) sau a vizitelor Rectorului/ Prorectorilor/ Preşedintelui Senatului  în alte instituţii din ţară sau din străinătate, care au avut ca scop promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale.

 

Numărul în creştere în fiecare an al candidaţilor la Admitere (programe de licenţă, masterat şi doctorat), creşterea vizibilităţii instituţiei (în plan naţional şi internaţional) şi îmbunătăţirea constantă a relaţiei UAB cu partenerii instituţionali şi, în mod special, cu mass-media, ne determină să considerăm că, şi în 2019, activitatea CIM a fost de natură să sprijine şi să aducă un plus de valoare activităţii universităţii.

Disponibilitatea tuturor colegilor şi a reprezentanţilor studenţilor de a colabora şi de a veni cu propriile idei şi experienţe în acest proces amplu şi constant de promovare a imaginii şi a intereselor UAB ne dă certitudinea că activitatea Centrului va fi una din ce în ce mai performantă.Le mulţumimtuturor celor care au sprijinit nemijlocit activitatea Centrului de Imagine şi Marketing şi a purtătorului de cuvânt, deopotrivă colegilorşi studenţilor din cadrul UAB, partenerilor mass-media şi reprezentanţilormediului educaţional, economic, socio-cultural şi larg profesional.

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 3 februarie 2020.

 

P R E Ş E D I N T E

Conf. univ. dr. Marina Lucian

 

                                                                                                            AVIZAT

                                                                                                      Oficiul Juridic                                                                                                                   Consilier juridic Claudia Rotar