Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Imagine și Marketing
 
Centrul de Imagine și Marketing
Raport activitate 2012 - 2016

RAPORT
ASUPRA ACTIVITĂŢII  PURTĂTORULUI DE CUVÂNT AL UNIVERSITĂŢII
ŞI A BIROULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING
 2012-2016    Prin intermediul nou-înfiinţatului (în 2012) Birou de Imagine şi Marketing (BIM) şi prin Purtătorul de cuvânt al UAB, Conf. univ. dr. Diana Câmpan (care a deţinut şi calitatea de coordonator al acestui Birou), s-a procedat, în perioada 2012-2016, la aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB şi la îmbunătăţirea vizibilităţii instituţionale, prin promovarea corectă, elegantă şi profesionistă a imaginii Universităţii. Ca structură internă, Biroul de Imagine şi Marketing a funcţionat, iniţial, cu 2 angajaţi (un informatician şi un conservator imagine), iar ulterior, de la începutul anului 2014, BIM este deservit de 1 singur angajat (informatician), care, în prezent, acoperă activitatea aferentă celor 3 posturi prevăzute în structura de personal.
    Măsurile imediate au constat în aplicarea unei noi strategii de comunicare, realizarea unor acţiuni de rebranding pentru imaginea Universităţii şi, în general, de dezvoltare a marketing-ului universitar. Principala preocupare a vizat asigurarea şi îmbunătăţirea vizibilităţii Universităţii pe plan naţional şi internaţional, în special prin colaborarea cu instituţii publice şi private din România şi din lume (de la instituţii partenere din domeniul învăţământului şi cercetării, până la Academia Română, ministere, instituţii cu rang diplomatic, instituţii culturale, companii media, firme multinaţionale din mediul economic şi de afaceri ş.a.
    Principiul care a stat la baza întregii activităţi de promovare a imaginii UAB şi a strategiei de marketing instituţional a fost cel al reconsiderării şi conştientizării importanţei universităţii albaiuliene în arealul istoric, geografic, economic, social şi cultural în care funcţionează, ca instituţie orientată spre performanţă multiplă şi cu un înalt potenţial de formare de specialişti în diverse domenii de interes major. Pe de altă parte, respectându-se unul dintre obiectivele majore ale strategiei instituţionale propuse de Rectorul ales în anul 2012 - cel care viza internaţionalizarea UAB - s-a procedat la aplicarea unui plan strategic de informare, promovare, dezvoltare şi consolidate a relaţiilor cu parteneri din Europa şi din întreaga lume, în vederea diseminării oportunităţilor de studiu şi de cercetare oferite studenţilor internaţionali, crescându-se, astfel, semnificativ, gradul de atractivitate al UAB în rândul cetăţenilor UE sau din ţări terţe UE.
    În vederea atingerii obiectivelor semnalate, prezentăm, în cele ce urmează, succint, principalele direcţii de acţiune şi rezultatele obţinute de Biroul de Imagine şi Marketing, coordonat, în perioada amintită, de către Purtătorul de cuvânt.


1. Procesul de rebranding şi activităţile de elaborare, actualizare şi diseminare a materialelor de promovare a imaginii UAB

    În vederea promovării imaginii Universităţii, s-a procedat, în fiecare an, la realizarea unor materiale specifice, cu grafică şi design personalizate, proiectate în cadrul BIM (integral, ca informaţie de tip text, formatare pentru tipar şi grafică computerizată, fără costuri suplimentare care ar fi intervenit în cazul contractării unor specialişti). Cele mai importante astfel de activităţi şi materiale de prezentare instituţională au fost următoarele (selectiv):
     elaborarea textuală şi cu o grafică atractivă, editarea şi gestionarea procesului de tipărire (internă sau prin externalizare) a peste 50 de modele de reviste de prezentare a UAB, broşuri, pliante, afişe, flyere publicitare, specializate în funcţie de evenimente sau de finalitatea distribuirii lor (stabilire şi actualizare anuală a textului, redactare, formatare, grafică, pregătire tipar, toate în cadrul BIM; în limbile română, engleză, franceză au fost elaborate broşuri de prezentare a UAB (reactualizate anual), pliante pentru promovarea fiecărei facultăţi şi, separat, a programelor de studiu în limba engleză şi a Anului pregătitor de învăţare a limbii române de către studenţii internaţionali ş.m.a.); precizăm că elaborarea machetelor, elaborarea caietelor de sarcini, derularea selecţiilor de oferte, încadrarea în timp cu realizarea acestor materiale şi adaptarea la nevoile imediate ale instituţiei s-au făcut întotdeauna fără probleme, la un înalt nivel calitativ şi cu cele mai mici costuri;
     realizarea a numeroase broşuri personalizate, plachete, mape, tablouri personalizate, destinate ceremoniilor oficiale (Doctor Honoris Causa, Festivităţi de Absolvire, festivităţi de premiere, gale studenţeşti, concursuri, alte evenimente organizate în instituţie);
     realizarea albumelor grafice ale UAB (design şi tipărire în condiţii speciale, pentru mapele oficiale şi protocolul de grad înalt);
     organizarea şi realizarea efectivă a unor şedinţe foto cu studenţi ai UAB (în 2013 şi 2015), în vederea actualizării şi personalizării grafice a tuturor materialelor de prezentare, cu preluarea declaraţiilor studenţilor care au acceptat să devină imagine a UAB;
     realizarea, în cadrul BIM, a serviciilor de fotografiere (uneori şi filmare) a tuturor evenimentelor din cadrul UAB, servicii acoperite, voluntar, de către informaticianul angajat, care procedează şi la realizarea şi organizarea arhivei foto a UAB;
     realizarea, în cadrul BIM, încă din 2013, a hărţii electronice a noului site al UAB, aprobată la nivelul Rectoratului, facultăţilor, departamentelor şi centrelor din cadrul UAB, cu o ulterioară îmbunătăţire a partiţiilor, atunci când au fost sesizate deficienţe;
     au fost demarate şi se află în fază de finalizare procedurile pentru realizarea unei noi pagini Web a Universităţii, care să fluidizeze accesul la informaţie şi care să dinamizeze accesarea oricărui modul în funcţie de necesităţile de informare ale vizitatorilor. În cadrul BIM a fost realizată integral proiectarea grafică a noului site.
La acest punct au fost întâmpinate probleme, întrucât s-a dorit externalizarea acestui serviciu, firma de specialitate contractată (prin licitaţie) pentru implementarea programării informatice a noului site nu şi-a îndeplinit atribuţiile la termen, contractul fiind reziliat după 2 ani, aşa încât s-au înregistrat întârzieri. Ulterior acestei experienţe neplăcute, membrii BIM şi ai Biroului IT au luat decizia de a proceda la realizarea internă a unui nou site. În prezent, noul site se află în curs de finalizare, de această dată în regie proprie, prin colaborarea directă a Biroului IT cu Biroul de Imagine şi Marketing, majoritatea partiţiilor noi fiind acum active. Termenul de finalizare este luna mai 2016, dată până la care se vor definitiva partiţiile site-ului, se vor popula cu informaţii actualizate şi se va opera o îmbunătăţire a graficii generale a paginii Web, imediat după finalizarea programării informatice;
     deschiderea (din 2014) a unui Forum de consiliere şi îndrumare pentru elevi şi părinţi, în perspectiva Admiterii (admitere@uab.ro, partiţie specializată pe site-ul www.uab.ro) şi realizarea unei pagini oficiale de Facebook a UAB (ambele gestionate integral şi actualizate permanent de către Purtătorul de cuvânt al UAB);
     proiectarea materialelor de promovare personalizate: mouse-pad-uri, hărţi, suporturi telefoane mobile, agende, pixuri, stick-uri USB, mape, plase, felicitări, tricouri, căni, genţi, fanioane, steaguri, bannere diverse ş.a., în funcţie de evenimente, inclusiv pentru conferinţele şi sesiunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale organizate în cadrul UAB (gama de machete grafice elaborate de către BIM fiind foarte largă);
     proiectarea, personalizarea şi tipărirea a zeci de modele de diplome (proiectate cu design specific şi cu text elaborat în limbile română, engleză, franceză, latină, în funcţie de evenimente);
     peste 40 de modele de rollup-uri, afişe, calendare de birou, calendare de buzunar, semne de carte personalizate ş.m.a.);
     anual, realizarea grafică (text şi design) a tuturor machetelor de promovare a Admiterii, destinate publicării în presa scrisă şi online, precum şi a bannerelor indoor şi outdoor, fapt ce a redus considerabil cheltuielile aferente promovării Admiterii; publicarea şi panotarea lor au fost urmărite permanent de către Purtătorul de cuvânt, în vederea respectării  clauzelor contractuale specifice;
     colaborarea cu departamentele şi centrele Universităţii pentru elaborarea diverselor materiale necesare activităţii instituţionale (coperţi pentru Editură, coperţi pentru cursurile profesorilor, coperţi cursuri Şcoala Doctorală, coperţi reviste, revista CSU-Alba Iulia, personalizarea materialelor de acreditate şi evaluare instituţională etc.);
     crearea, în cadrul BIM, a diferite baze de date pentru generarea automată a ecusoanelor, diplomelor (de diverse tipuri), invitaţiilor, prezidiilor, legitimaţiilor etc.;
     crearea unor macro-uri (programe care îndeplinesc automat şi repetat o serie de sarcini) pentru inserarea şi prelucrarea fotografiilor în diverse tipuri de materiale;
     realizarea integrală, în cadrul BIM, a serviciilor de elaborare a noilor legitimaţii ale angajaţilor UAB (fotografiere, procesare informaţii personale, prelucrare imagine, realizare grafică, generare personalizată a legitimaţiilor);
     recuperarea şi ordonarea arhivei foto a UAB şi transpunerea ei secvenţială din formatul de tip film în format electronic;
     proiectarea, în cadrul BIM, într-o excelentă colaborare permanentă cu Centru de Relaţii Internaţional, a tuturor materialelor ERASMUS sau a celor destinate studenţilor internaţionali.


2. Promovarea naţională şi internaţională a ofertei educaţionale a UAB;
strategii de marketing şi reprezentare

    Strategia de marketing universitar a implicat, cu prioritate, o gamă foarte largă de activităţi care au vizat, anual, promovarea ofertei educaţionale, a condiţiilor socio-profesionale şi de divertisment oferite studenţilor UAB şi a oportunităţilor de absorbţie pe piaţa muncii încă din timpul studiilor universitare. De la an la an, procedura de promovare a Admiterii a câştigat consistenţă şi activităţile s-au diversificat semnificativ, cea mai mare parte a lor fiind iniţiate şi organizate cu sprijinul BIM şi al Purtătorului de cuvânt, care a avut, între atribuţiile sale, şi majoritatea acestor activităţi (o parte a lor fiind alocate, de fapt, prorectorului de resort).
    Menţionăm, în mod deosebit, sprijinul constant, implicarea fără rezerve şi profesionalismul cadrelor universitare de la toate departamentele, dar şi a studenţilor voluntari care au desfăşurat, în fiecare an, activităţi specifice de promovare a programelor educaţionale, în perspectiva Admiterii, fie prin activităţi colective (tip Caravana Admiterii, proiecte deja cu tradiţie, precum cel demarat de Facultatea de Ştiinţe Economice - „Fii activ! Fii implicat!", Săptămâna porţilor deschise la UAB), fie prin acţiuni individuale.
    Tuturor le aducem sincere mulţumiri şi îi încredinţăm de deplina noastră recunoştinţă!
    Un obiectiv strategic, asumat în acest sens, a fost cel privind atragerea elevilor (potenţiali candidaţi) către UAB prin vizitarea efectivă a instituţiei, cu posibilitatea de a participa la activităţi specifice mediului universitar, în special activităţi interactive (cursuri, seminarii, laboratoare, concursuri, dezbateri, workshop-uri etc.), în colaborare cu studenţii. Fundamentală ni se pare colaborarea constantă şi de bună calitate cu Inspectoratele Şcolare Judeţene Alba şi Hunedoara, Purtătorul de cuvânt al UAB ocupându-se, permanent, de consolidarea şi gestionarea relaţiei cu cele două instituţii, a corespondenţei cu inspectorii generali şi cu directorii de licee şi de organizarea efectivă a echipelor de promovare din cadrul Caravanei Admiterii. În acelaşi sens, s-a preferat, în ultimii ani, implicarea constantă în promovarea Admiterii a studenţilor şi masteranzilor UAB, ca voluntari, precum şi a foştilor studenţi (ALUMNI), actualmente dascăli în diferite regiuni ale ţării.
    Cele mai importante activităţi specifice de promovare a ofertei educaţionale au fost:
     realizarea, în mii de exemplare, cu grafică nouă în fiecare an, a unor reviste, pliante, flyere, broşuri, calendare, afişe, semne de carte şi a unor bannere personalizate, afişate, cu caracter permanent, în liceele importante din judeţele Alba, Cluj (Turda) şi Hunedoara (Deva), în sălile de sport sau în zona primăriilor.
Numai în anul 2015 au fost realizate şi distribuite 5800 pliante (alb-negru şi color) de prezentare a ofertei educaţionale a UAB; 80 afişe color programe licenţă + 60 afişe color programe master şi doctorat; 1000 calendare de buzunar personalizate; 250 calendare de birou personalizate, distribuite în peste 30 de licee, pentru clasele a XII-a şi a XI-a; 1000 semne de carte personalizate cu oferta UAB; 2 panouri stradale în Alba Iulia (închiriere, design propriu); 4 bannere de exterior, la licee din Alba Iulia, Deva şi Turda.
În 2016, sunt deja realizate şi în curs de distribuire: 2000 broşuri ale Admiterii 2016 (color); 300 afişe (programe de licenţă, masterat şi doctorat), 1000 calendare de buzunar, 200 calendare birou, 1000 semne de carte; sunt demarate procedurile pentru achiziţionarea tuturor pachetelor de promovare a Admiterii 2016 în mass-media şi în alte medii de susţinere, pe arealul judeţelor Alba, Hunedoara, Cluj, Sibiu, Mureş; până la data emiterii prezentului Raport, s-a făcut deja promovarea Admiterii 2016 în multe dintre liceele din judeţul Alba şi în câteva licee din jud. Hunedoara (Deva, Călan, Hunedoara, Petroşani);
     pentru consolidarea colaborării dintre UAB şi mediul preuniversitar, în anul 2013 a fost semnat un Acord-cadru de parteneriat între UAB şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba. Acordul vizează dezvoltarea unui parteneriat durabil între învăţământul universitar şi cel preuniversitar din judeţul Alba, care să conducă la implicarea activă a elevilor, studenţilor şi profesorilor în activităţi care să aibă ca finalitate transferul de bune practici între cele două nivele de învăţământ şi stimularea proiectelor de colaborare ştiinţifică şi culturală, în vederea promovării constante a valorilor specifice învăţământului din judeţul Alba. În baza acestuia, colaborarea dintre cele două instituţii îmbracă o gamă largă de forme: activităţi comune, cu implicarea directă a elevilor, studenţilor şi profesorilor în manifestări educative, ştiinţifice, culturale şi de divertisment, precum simpozioane, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, proiecte strategice de cercetare-dezvoltare-inovare, workshop-uri, dezbateri pe teme de interes major privind evoluţia învăţământului românesc, competiţii sportive, mese rotunde, evenimente multiculturale, expoziţii, excursii de studiu ş.a.);
     organizarea, anual, a Caravanei Admiterii în toate liceele din judeţele Alba şi Hunedoara, parţial şi Cluj, Mureş, Sibiu, precum şi sprijinirea tuturor activităţilor propuse de către Inspectoratele Şcolare Judeţene prin programul „Şcoala altfel" şi prin programe similare, cu accesul liber al elevilor şi profesorilor la toate activităţile desfăşurate în cadrul Universităţii (cursuri, laboratoare, cursuri practice, dezbateri, activităţi extracurriculare, vizite de informare privind calitatea serviciilor sociale oferite studenţilor etc.);
     programarea, corespondenţa cu directorii liceelor şi pregătirea logistică a Caravanei Admiterii s-a făcut, în ultimii 3 ani, în exclusivitate, de către Purtătorul de cuvânt şi BIM (după pensionarea doamnei Benga Gabriela - Secretariat Senat nemaifiind angajată o altă persoană), cu sprijinul Secretariatului Rectoratului, care a eliberat delegaţiile de deplasare a echipelor de promovare şi cu sprijinul Serviciului Tehnic, care a asigurat, în câteva rânduri, deplasarea membrilor echipelor de promovare cu maşinile Universităţii. Purtătorul de cuvânt şi angajatul BIM au pregătit, permanent în perioada de promovare, toate pachetele de materiale realizate cu acest scop, în funcţie de destinaţia Caravanei, respectiv profilul liceului şi numărul de absolvenţi (pliante, afişe, roll-up-uri, DVD-uri, filme de prezentare, calendare de birou şi de buzunar, semne de carte, bannere etc.). Echipe de voluntari (cadre universitare şi studenţi) se deplasează, anual, la liceele din judeţele Hunedoara: Deva, Orăştie, Simeria, Lupeni, Brad, Ilia, Petroşani, Petrila; Cluj: Turda, Câmpia Turzii; Mureş: Sighişoara, Târnăveni şi la aproape toate liceele din Alba. Menţionăm faptul că în ultimii doi ani activităţile de promovare au fost orientate şi spre elevii claselor a XI-a şi chiar mai mici;
     începând din anul 2014, cu o deschidere mult mai largă în 2015 şi 2016, Purtătorul de cuvânt al UAB, cu sprijinul tuturor departamentelor din cadrul tuturor facultăţilor, a propus programe specifice „Săptămânii Porţilor Deschise la UAB", în perioada derulării programului din învăţământul preuniversitar „Şcoala Altfel". La activităţile propuse de UAB au participat numeroase grupuri de elevi din judeţele Alba, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Maramureş, Cluj. Foarte bine primite şi cu o participare largă au fost activităţile următoare: training-ul interactiv ,,Primii paşi în carieră", susţinut de către Florin Sebastian Badale, psiholog Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare în Carieră (CICOC); workshop-ul interactiv „Vreau să fiu antreprenor!"; training interactiv ,,Limbile moderne în carieră"; proiectul (DIAM) intitulat „Istoria prin artă", cu participarea elevilor din clasele X-XII de la Liceul de Artă „Regina Maria" (finalizat prin realizarea unei expoziţii a micilor artişti, la Palatul Apor); vizitele ghidate în Universitate şi în campusul universitar, standurile de prezentare a UAB etc.; din acest an, programul include şi un concurs de eseuri cu tema „O carte de pe noptieră m-a îndrumt în carieră",  un concurs-workshop - „Cel mai bun expert contabil", o dezbatere cu participarea viitorilor studenţi economişti - „Să vorbim despre bani şi bănci" şi un curs deschis (interactiv), cu participarea elevilor şi a studenţilor filologi - ,,Cărţile şi oamenii - o ecuaţie cu două necunoscute. Cum rezolvă ecuaţia un filolog?";
     începând cu anul 2015, în parteneriat cu Fundaţia BookLand - Bucureşti, se desfăşoară, în cadrul UAB, Conferinţele BookLand Evolution, prilej cu care s-au organizat, pentru elevi şi studenţi, training-uri pe teme de actualitate, cu participarea unor personalităţi, şi a fost amplasat un stand permanent al UAB la locul de desfăşurare a conferinţelor;
     publicarea şi actualizarea, pe Website, a informaţiilor pertinente pentru concursul de Admitere, într-o formă grafică simplă, eficientă şi agreabilă;
     organizarea şi pregătirea materialelor necesare participării la Târguri educaţionale din ţară şi din străinătate, cu organizarea unor standuri personalizate (spre exemplu: TÂRGUL EDUCAŢIONAL DIN ŢARA MOŢILOR - februarie 2015, organizat la Colegiul Naţional „Avram Iancu", Câmpeni - stand UAB şi prezenţă echipă de promovare; standul a fost vizitat de toţi elevii claselor a XII-a şi a XI-a de la liceele din zona Munţilor Apuseni (Abrud, Câmpeni, Albac, Zlatna, Baia de Arieş, Arieşeni); Caravane UAB în Rep. Moldova (cu difuzare materiale specializate şi banner personalizat), la Ialoveni, Chişinău, Cahul, Bălţi; Târgul educaţional internaţional din Kuala Lumpur - Malaysia, în perioadele 15-18 martie 2012 şi 11-22 decembrie 2013; pregătirea unor materiale specifice pentru participarea Rectorului Universităţii la târguri educaţionale sau prezentări la nivel diplomatic în Sri Lanka, Iran, Turkmenistan, Senegal, China;
     anual, organizarea unui stand al UAB şi prezentarea ofertei educaţionale la întâlnirea Editurii Niculescu (Bucureşti) cu cadre didactice din învăţământul preuniversitar din judeţul Alba, printr-un parteneriat încheiat cu Editura;
     pentru promovarea, prin mass-media, a ofertei educaţionale şi a oportunităţilor oferite studenţilor UAB - activitate gestionată aproape integral de către Purtătorul de cuvânt şi BIM -, s-a procedat la elaborarea unor variante de pachete de promovare, au fost realizate, cu implicarea directă a BIM, caietele de sarcini şi selecţiile de oferte pentru toate tipurile de achiziţii vizând promovarea UAB. Cele mai importante activităţi de acest gen au fost: 6 emisiuni ALBA TV specializate, de prezentare a fiecărei facultăţi şi a activităţii UAB (40 minute/emisiune, cu regie proprie BIM); emisiuni la posturile naţionale ANTENA 1 şi ProTV; peste 20 de spot-uri TV şi radio (în judeţele Alba, Hunedoara şi Cluj), bannere electronice pe portaluri de ştiri online, numeroase articole şi machete de prezentare a ofertei educaţionale în presa scrisă din judeţele Alba, Hunedoara şi Cluj; design şi proiectare integrală bannere outdoor şi indoor; zeci de emisiuni televizate şi radiofonice, în judeţele Alba şi Hunedoara, cu participarea Rectorului sau a Purtătorului de cuvânt; zeci de articole de specialitate, elaborate de către Purtătorul de cuvânt,  despre universitatea albaiuliană, publicate în presa scrisă şi online;
     transmiterea, în format electronic, a unor materiale de prezentare a UAB pentru ambasadele din România ale unor state cu potenţiali candidaţi;
     distribuire materiale de prezentare a UAB şi discuţii bilaterale ale Purtătorului de cuvânt cu ambasadori şi reprezentanţi ai corpului diplomatic al ţărilor africane (Algeria, Angola, Congo, Egipt, Libia, Maroc, Nigeria, Africa de Sud, Sudan şi Tunisia) acreditaţi în România („Ziua Africii", Bucureşti, 2014, 2015);
     organizarea,conform protocolului la nivel înalt, cu implicarea directă a BIM, a unor vizite la nivel înalt (academicieni, diplomaţi) care au avut ca scop promovarea imaginii instituţionale şi a ofertei educaţionale;
     contribuţie a BIM la pregătirea logistică a activităţii comisiilor de Admitere, prin realizarea şi panotarea materialelor de informare rapidă a candidaţilor cu privire la locaţiile Admiterii, oportunităţi, condiţii, proceduri etc. În acest sens, a fost concepută şi actualizată permanent şi o partiţie specială a Website-ului UAB;
     deschiderea (din 2014) a unui Forum de consiliere şi îndrumare pentru elevi şi părinţi, în perspectiva Admiterii (admitere@uab.ro, partiţie specializată pe site-ul www.uab.ro) şi realizarea unei pagini oficiale de Facebook a UAB (ambele gestionate integral de Purtătorul de cuvânt, cu o corespondenţă extinsă la peste 200 de mesaje de răspuns la solicitări de consiliere);
     în acest an, în colaborare cu IPEC Alba, se desfăşoară activităţi paralele de promovare a UAB ca furnizor de viitori specialişti pentru posibilul angajator din mediul economic privat; activităţi asemănătoare au fost organizate, în 2015, şi în colaborare cu CONTINENTAL Automotive Sibiu;
     activităţi de promovare a ofertei educaţionale a UAB în Rep. Moldova sunt organizate, anual, în colaborare cu studenţii membri ai Ligii Studenţilor Basarabeni, care participă, cu materiale specifice, la târgurile educaţionale din Rep. Moldova. Aceste deplasări ale studenţilor basarabeni la târguri sunt pregătite integral în cadrul BIM.

3. Relaţia cu mass-media şi implicarea în creşterea vizibilităţii instituţionale

    Considerăm că în aceşti patru ani s-a stabilit, prin intermediul Purtătorului de cuvânt, o colaborare corectă, deontologică, echilibrată, durabilă şi profesionistă cu toţi reprezentanţii  mass-media (presă scrisă, TV, audio şi portaluri electronice de ştiri), bazată pe principiile transparenţei informaţiei, solicitudinii venite din ambele părţi, răspunsului rapid la nevoia de informare, egalităţii între actanţii din presă. Considerăm că în aceşti patru ani absolut toţi reprezentanţii presei judeţene, dar şi numeroşi reprezentanţi mass-media din judeţele limitrofe şi din plan naţional, au devenit nu doar colaboratori, ci şi prieteni şi parteneri strategici ai UAB, răspunzând, constant, tuturor solicitărilor noastre, cu onestitate, profesionalism şi simţ civic.
    Le mulţumim în mod oficial pentru această colaborare de înaltă ţinută şi pentru sprijinirea constantă a imaginii şi a intereselor UAB!
     Câteva dintre cele mai importante activităţi de colaborare cu mass-media au fost următoarele:
     punerea Purtătorului de cuvânt la dispoziţia presei, 24 din 24 de ore, fără rezerve şi cu maximă obiectivitate în tratarea solicitărilor privind informaţiile de interes;
     elaborarea, de către Purtătorul de cuvânt al UAB, a peste 200 de comunicate de presă, articole, informări, luări de poziţie/declaraţii privind materialele apărute în presa judeţeană şi naţională, precum şi sprijinul acordat jurnaliştilor în elaborarea propriilor materiale, ori de câte ori s-a solicitat ajutorul;
     săptămânal, elaborarea de către Purtătorul de cuvânt sau furnizarea de informaţii şi programarea apariţiei, în presa judeţeană/ zonală TV, radio, scrisă şi online, a cel puţin 3 materiale de informare privind activitatea din cadrul UAB, cu creşterea numărului de materiale săptămânale în lunile care preced Admiterea; în sprijinul acestei afirmaţii stă arhiva extrasă din presă;
     organizarea, periodic, a unor conferinţe de presă şi a unor evenimente vizând diseminarea activităţilor educative, ştiinţifice, culturale şi sportive desfăşurate în cadrul Universităţii;
     apariţiile periodice ale Purtătorului de cuvânt la emisiuni TV sau radiofonice în judeţele Alba, Hunedoara, Mureş şi Cluj;
     realizarea, de către Purtătorul de cuvânt, a emisiunii săptămânale Universitatea din inima Cetăţii, la Radio REÎNTREGIREA;
     promovarea imaginii şi a ofertei educaţionale a UAB în presa din străinătate (spre exemplu, în paginile revistei WIZZ MAGAZINE, distribuită pe toate liniile aeriene WIZZAIR din Europa şi Asia);
     realizarea, de către Purtătorul de cuvânt, a unor materiale informative publicate în reviste/ziare naţionale, specializate în promovarea instituţiilor de învăţământ şi cercetare (ex. Şcoli şi Examene, contract pe 2 ani), dar şi în publicaţii naţionale de interes (ex. Jurnalul Naţional, Adevărul etc.).


4. Promovarea activităţii şi a imaginii UAB în comunitate

    Parteneriate eficiente se derulează, permanent, cu Primăria Municipiului Alba Iulia, cu Prefectura şi cu Consiliul Judeţean Alba, alături de care Universitatea este implicată în diferite proiecte de dezvoltare regională. O relaţie deosebită la nivel instituţional s-a creat de-a lungul timpului cu Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, prin care Universitatea colaborează mai cu seamă în domenii culturale, sociale şi spirituale. Pe plan ştiinţific sau cultural, Universitatea colaborează cu instituţiile de cultură locale şi judeţene, în special cu Muzeul Naţional al Unirii, Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga", Centrul de Cultură „Augustin Bena", Teatrul de păpuşi „Prichindel.  De interes major sunt următoarele:
     organizarea, anual, a Paradei Absolvenţilor UAB şi a Festivităţii de Absolvire, evenimente realizate cu sprijinul Primăriei Alba Iulia şi al Consiliului Judeţean Alba. În fiecare an, de organizarea efectivă a evenimentelor (regie, colaborări, coordonare studenţi absolvenţi, asigurare protecţie pe durata manifestărilor, elaborare invitaţii şi scrisori de mulţumire, realizare arhivă foto, colaborare mass-media) s-au ocupat Purtătorul de cuvânt şi BIM, în colaborare cu tutorii de ani ai tuturor specializărilor, cărora le mulţumim şi pe această cale. Cele două evenimente anuale, la care participă aprox. 900-1000 de studenţi, încadrate în programul „Zilele Municipiului Alba Iulia", au contribuit la creşterea semnificativă a vizibilităţii instituţiei în comunitatea locală şi judeţeană;
     organizarea festivităţilor de deschidere a anilor universitari;
     implicarea BIM şi a Purtătorului de cuvânt în organizarea majorităţii evenimentelor ştiinţifice şi culturale de interes naţional şi internaţional, prin proiectarea, realizarea sau achiziţionarea şi punerea la dispoziţie a materialelor specifice protocolului (fanioane, mape de protocol, realizare arhivă foto/video/audio, realizarea altor tipuri de materiale de prezentare);
     implicarea nemijlocită a BIM şi a Purtătorului de cuvânt în organizarea evenimentelor majore din viaţa Universităţii, petrecute în ultimii 4 ani; între ele, amintim: vizita de evaluare internaţională a UAB de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA); vizita de evaluare instituţională ARACIS, în cadrul proiectului „QUALITAS - Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc"; evenimentul prilejuit de semnarea protocolului de înfiinţare a CONSORŢIULUI UNIVERSITAR „ACADEMICA PLUS"; organizarea, în data de 14 martie 2014, a CONSILIULUI NAŢIONAL AL RECTORILOR; organizarea, în 2013, a primului forum european axat pe problematica internaţionalizării învăţământului superior din România - „DANUBE EDUCATION FORUM. Education and Skills for Jobs, Growth and Stability. Internationalisation of Higher Education"; organizarea, în perioada 26-30 iunie 2013, a Joint International Meeting of the American Mathematical Society and the Romanian Mathematical Society, in partnership with "Simion Stoilow" Institute of Mathematics of the Romanian Academy ş.m.a.
     organizarea ceremoniilor de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa, prin asigurarea regiei evenimentului, pregătirea sălii conform protocolului, pregătirea mapelor de prezentare, a diplomelor şi certificatelor specifice şi prin asigurarea vizibilităţii evenimentelor prin participarea presei;
     colaborarea permanentă cu CICOC în organizarea activităţilor destinate orientării în carieră şi consilierii studenţilor şi în elaborarea unor materiale de promovare a CICOC;
     implicarea constantă în organizarea evenimentelor de promovare şi diseminare a rezultatelor proiectelor derulate din fonduri nerambursabile (elaborare materiale de prezentare, asigurarea logisticii sălilor, realizare arhivă foto, participarea efectivă a Purtătorului de cuvânt la evenimente, implicarea constructivă a mass-media în promovarea activităţilor;
     reprezentarea instituţiei de către Purtătorul de cuvânt, la solicitarea Rectorului, la toate evenimentele locale, judeţene, naţionale şi internaţionale la care a fost nevoie, în absenţa prorectorilor şi a Preşedintelui Senatului;
     editarea, în cadrul BIM, a revistei echipei de baschet feminin CSU;
     susţinerea logistică a evenimentelor organizate de către Liga Studenţilor L.S.U.A. şi de către A.S.C.O.R., în special a celor care implică şi creşterea vizibilităţii instituţionale pe plan naţional şi internaţional.
    
    Mulţumim, încă o dată, tuturor celor care au sprijinit nemijlocit activitatea Biroului de Imagine şi Marketing şi a Purtătorului de cuvânt, fie colegi din cadrul UAB, fie parteneri mass-media sau reprezentanţi ai mediului economic, socio-cultural şi larg profesional.

Purtătorul de cuvânt al UAB,
Conf. univ. dr. Diana CÂMPAN