Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Imagine și Marketing
 
Centrul de Imagine și Marketing
Regulament de organizare şi funcţionare

 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII                                            

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

SENATUL UNIVERSITĂŢII                          

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

CENTRULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING

 UNIVERSITATEA

„1 DECEMBRIE 1918"

DIN ALBA IULIA

COD: R-SFDA-9

Ediţia: 1

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

CENTRULUI DE IMAGINE ŞI MARKETING

Revizia: 1

Aprobat SENAT

Data: 29.04.2020

 

 

 

 

Nume şi prenume

Funcţia

Data

Semnătura

ELABORAT

Câmpan Diana Manuela

Director Centrul de Imagine şi Marketing

10.04.2020

 

AVIZAT

Muntean Andreea

Prorector

22.04.2020

 

Todor Ioana

Preşedinte Comisia pentru învăţământ, evaluarea calităţii, strategii, dezvoltare şi promovare instituţională

24.04.2020

 

 

 

INDICATORUL APROBĂRILOR ŞI AL REVIZIILOR

 

Nr. crt.

Ediţia

Revizia

 

Data aprobării în Senat

 1.

1

0

25.05.2016


2.

1

1

29.04.2020


 

 

Art. I. Constituire. Organizare. Structură şi sediu

 

  1. Centrul de Imagine şi Marketing (CIM)  a fost constituit prin Hotărârea Senatului din data de 17.02.2016 şi funcţionează în baza prevederilor Cartei Universitare.
  2. Centrul CIM este structurat într-un compartiment şi un birou, fiecare pe o anumită direcţie, aflate în permanentă colaborare între ele şi, respectiv, cu celelalte structuri de învăţământ, cercetare şi administrative ale Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

3.      Structura Centrului CIM este următoarea:

a)      Compartimentul de Imagine, care are în componenţă, ca angajaţi, 1 informatician şi 1 conservator imagine; acestora li se pot alătura studenţi voluntari;

b)      Biroul de Marketing, în componenţa căruia intră cadre didactice şi cercetători reprezentând toate departamentele didactice de specialitate ale UAB şi studenţi voluntari;

4.      CIM îşi desfăşoară activitatea în sediul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Str. G. Bethlen, nr. 5.

 

Art. II. Viziune. Misiune. Obiective

 

1.    Centrul de Imagine şi Marketing (Centrul CIM) s-a constituit în vederea dezvoltării şi eficientizării activităţilor de promovare şi marketing instituţional.

2.    Centrul CIM are ca misiune promovarea imaginii şi a intereselor UAB în toate mediile ştiinţifice, socio-culturale, economice, educaţionale, din ţară şi din străinătate şi iniţierea şi desfăşurarea unor acţiuni care vizează reconsiderarea şi conştientizarea  importanţei UAB în arealul istoric, geografic, economic, social şi cultural în care funcţionează, ca instituţie orientată spre performanţă multiplă şi cu un înalt potenţial de formare de specialişti în diverse domenii de interes major;

3.    Centrul CIM are ca obiective:

a)      Asigurarea vizibilităţii Universităţii la nivel naţional şi internaţional, prin materiale specifice, permanent actualizate, care vizează relaţiile publice;  

b)      Îmbunătăţirea continuă a identităţii vizuale a Universităţii;

c)      Coordonarea proiectării/reactualizării grafice, a multiplicării şi diseminării materialelor de prezentare şi de promovare a UAB;

d)     Asigurarea respectării prevederilor legale în activitatea de promovare a Universităţii prin mijloacele mass-media sau de altă natură;

e)      Eficientizarea colaborării cu mass-media, în vederea promovării ofertei educaţionale şi a oportunităţilor oferite studenţilor UAB;

f)       Implicarea în acţiunile externe ale Universităţii, cu respectarea normelor de protocol interuniversitar;

g)      Iniţierea sau consolidarea sistemului de relaţii ale Universităţii cu instituţiile şi structurile naţionale şi internaţionale sau cu personalităţi din diverse medii socio-profesionale, care pot susţine interesele interne;

h)      Aplicarea unei politici transparente, dinamice şi constructive cu privire la informarea, atragerea, recrutarea şi admiterea studenţilor (români şi internaţionali) la programele de studiu ale UAB;

i)        Aplicarea unui plan strategic de informare, promovare, dezvoltare şi consolidare a relaţiilor cu parteneri din Europa şi din întreaga lume, în vederea diseminării oportunităţilor de studiu şi de cercetare oferite studenţilor internaţionali;

j)        Popularizarea, pentru cadrele şi studenţii străini interesaţi, a oportunităţilor de învăţământ şi cercetare pe care Universitatea le poate oferi;

k)      Atragerea şi activarea, în structuri organizate, a colaboratorilor loiali şi dedicaţi instituţiei şi misiunii de promovare a brand-ului şi a intereselor UAB (personal didactic, personal didactic auxiliar, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi reprezentanţi ALUMNI, instituţii publice şi private, parteneri media);

l)        Monitorizarea activităţilor de promovare a imaginii Universităţii şi de asigurare a consultanţei şi marketingului educaţional;

m)    Colaborarea permanentă cu celelalte structuri din universitate în vederea atingerii obiectivelor sale. 

 

Art. III. Patrimoniu. Finanţare

 

1.    Centrul CIM dispune de un spaţiu special dotat pentru activităţi specifice programării informatice şi graficii computerizate şi pentru depozitarea materialelor de prezentare şi de promovare, dotat inclusiv cu aparatura tehnică necesară multiplicării machetelor materialelor de promovare. Directorul CIM dispune, pentru activităţile publice de reprezentare şi de protocol, de un birou aflat în clădirea Rectoratului (Palatul Apor).

2.    Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia prevede, în bugetul anual de venituri şi cheltuieli, un fond special destinat activităţilor specifice de promovare.

 

Art. IV. Atribuţii

 

1.    propune strategii de promovare, marketing şi dezvoltare specifice, în funcţie de necesităţi şi de circumstanţe;

2.    pune în aplicare hotărârile Consiliului de Administraţie şi ale Senatului cu privire la activitatea de promovare instituţională;

3.    coordonează proiectarea/reactualizarea grafică, multiplicarea şi diseminarea materialelor de prezentare şi de promovare a UAB;

4.    coordonează activităţile de reprezentare şi promovare a imaginii şi a intereselor Universităţii;

5.    creează, implementează şi coordonează campaniile publicitare;

6.    coordonează şi monitorizează activităţile specifice de promovare şi marketing instituţional;

7.    gestionează activităţile de protocol instituţional şi de reprezentare, în funcţie de cerinţele fiecărei situaţii de colaborare (de la protocolul comun, până la protocolul de gradul „zero");

8.    iniţiază şi consolidează sistemului de relaţii ale Universităţii cu instituţiile şi structurile naţionale şi internaţionale sau cu personalităţi din diverse medii socio-profesionale, care pot susţine interesele interne

 

Art. V. Relaţii

 

1. Activităţile specifice CIM sunt coordonate de către rector, prorectorul de resort şi directorul Centrului CIM, în colaborare cu decanii facultăţilor şi cu directorii de departamente, precum şi cu Centrele CRI, CCSTT, CMP, CICOC, CIDFR, dar şi cu reprezentanţii organizaţiilor studenţeşti şi ai Asociaţiei ALUMNI.

 

Art. VI. Activităţi

 

1.      Iniţierea şi dezvoltarea unor strategii de promovare a valorilor comunităţii academice albaiuliene în structurile ştiinţifice şi educaţionale, naţionale şi internaţionale;

2.      Proiectarea, elaborarea, actualizarea şi dezvoltarea materialelor cu care Universitatea participă la târguri educaţionale naţionale şi internaţionale şi la alte manifestări similare;

3.      Acţiuni de promovare a ofertei educaţionale a UAB în rândul elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, dar şi al altor structuri interesate (Caravana Admiterii, „Săptămâna porţilor deschise la UAB", târguri educaţionale, workshop-uri, competiţii, proiecte în parteneriat, dezbateri tematice, vizite tematice, concursuri etc.);

4.      Administrarea şi actualizarea permanentă, în colaborare cu Biroul IT, a tuturor paginilor specifice de informare publică (website şi pagini de socializare);

5.      Activităţi de protocol instituţional şi de reprezentare, în funcţie de cerinţele fiecărei situaţii de colaborare (de la protocolul comun, până la protocolul de gradul „zero");

6.      Supravegherea atentă a conţinutului tuturor materialelor audio-vizuale sau scrise, elaborate în vederea promovării, şi avizarea acestora înainte de a fi transmise în afara Universităţii;

7.      Realizarea materialelor de protocol necesare schimburilor interuniversitare sau participanţilor la diverse manifestări academice (cu prilejul decernărilor titlurilor de Doctor Honoris Causa, în cazul vizitelor demnitarilor de rang înalt sau a invitaţilor speciali din ţară şi din străinătate);

8.      Colaborarea cu structurile abilitate din interiorul UAB şi cu terţi, în vederea asigurării calităţii materialelor de prezentare a UAB;

9.      Elaborarea, periodic, a unor analize privind impactul, dinamica şi atingerea obiectivelor strategice privitoare la acţiunile de promovare a imaginii şi intereselor UAB în societate;

10.  Analiza tendinţelor regionale, naţionale şi internaţionale şi elaborarea unui sistem de soluţii privitoare la adaptarea politicii educaţionale a instituţiei la cerinţele europene şi la standardele internaţionale;

11.  Iniţierea unor activităţi de stimulare a integrării cadrelor didactice şi a cercetătorilor în activităţile comunităţii ştiinţifice naţionale şi  internaţionale.

 

Art. VII. Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul regulament a fost aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia din 29.04.2020 şi intră în vigoare la data aprobării în Senat.

 

În desfăşurarea activităţilor care fac obiectul prezentului regulament se vor respecta reglementările  europene impuse de REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cele naţionale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 şi reglementările interne elaborate în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia (Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, politici de confidenţialitate).

 

Aprobat în Şedinţa Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

din 29 aprilie 2020.

 

P R E Ş E D I N T E

Conf. univ. dr. Atila Tamas-Szora

 

 

                                                                                     AVIZAT

                                                                                     Oficiul Juridic

      Consilier juridic Claudia Rotar